جناب آقای مهندس سعيد قاضي نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40655

تاریخ ورود به سازمان : 8/4/1383