سرکار خانم مهندس مهشيد ابطحي نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40654

تاریخ ورود به سازمان : 6/3/1383