جناب آقای مهندس جليل کياني سراج

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40652

تاریخ ورود به سازمان : 11/11/1383