سرکار خانم مهندس راضيه درتومي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40648

تاریخ ورود به سازمان : 26/2/1383
 


شماره پروانه: 40648
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/24
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3