جناب آقای مهندس ابوالفضل دادخواه تهراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40646

تاریخ ورود به سازمان : 26/2/1383