جناب آقای مهندس اصغر رضائي حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40645

تاریخ ورود به سازمان : 26/2/1383