جناب آقای مهندس عباس آقائي سميرمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40640

تاریخ ورود به سازمان : 15/2/1383