جناب آقای مهندس حسين پورابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40639

تاریخ ورود به سازمان : 19/3/1388
 


شماره پروانه: 40639
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2