جناب آقای مهندس مجتبي شيرازي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40638

تاریخ ورود به سازمان : 13/8/1392