سرکار خانم مهندس شهناز کريمي درچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40635

تاریخ ورود به سازمان : 6/2/1383