جناب آقای مهندس امير حسين کريمدادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40634

تاریخ ورود به سازمان : 25/1/1383
 


شماره پروانه: 40634
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2