سرکار خانم مهندس شيرين ياوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40633

تاریخ ورود به سازمان : 18/11/1382
 


شماره پروانه: 40633
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2