جناب آقای مهندس مهدي رضائي حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40630

تاریخ ورود به سازمان : 10/12/1382