جناب آقای مهندس فرشيد قربان نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40629

تاریخ ورود به سازمان : 24/10/1382
 


شماره پروانه: 40629
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3