جناب آقای مهندس سيدمحمدعلي مرتضوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40627

تاریخ ورود به سازمان : 25/12/1382