جناب آقای مهندس محمود زماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40626

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1383
 


شماره پروانه: 40626
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/12/18
تاریخ پایان اعتبار: 1396/12/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زم