جناب آقای مهندس مسعود سليحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40622

تاریخ ورود به سازمان : 16/7/1382