جناب آقای مهندس علي اصغر توکلي باغملکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40621

تاریخ ورود به سازمان : 4/4/1382