جناب آقای مهندس سعيد نصر آزاداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40620

تاریخ ورود به سازمان : 23/3/1391