جناب آقای مهندس مرتضي اوليايي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40619

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1383
 


شماره پروانه: 40619
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/1
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/1
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3