جناب آقای مهندس رضا شفيعي خيرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40618

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1387