جناب آقای مهندس سيد محمد نوربخش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40616

تاریخ ورود به سازمان : 25/11/1383