جناب آقای مهندس علي قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40615

تاریخ ورود به سازمان : 16/9/1382
 


شماره پروانه: 40615
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1391/8/3
تاریخ پایان اعتبار: 1394/8/3
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3