جناب آقای مهندس سيد جواد علوي قهفرخي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40613

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1390