جناب آقای مهندس علي جواهري نيستانکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40610

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1383
 


شماره پروانه: 40610
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/2/5
تاریخ پایان اعتبار: 1395/2/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3