جناب آقای مهندس سعيد خليقي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40608

تاریخ ورود به سازمان : 4/8/1382