جناب آقای مهندس علي محمدي نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40607

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382