جناب آقای مهندس رضا قديري کفراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40606

تاریخ ورود به سازمان : 19/7/1382