جناب آقای مهندس حسين مهرعلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40604

تاریخ ورود به سازمان : 20/8/1382
 


شماره پروانه: 40604
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2