سرکار خانم مهندس مريم السادات قيامي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40602

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40602
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/10/12
تاریخ پایان اعتبار: 1395/10/12
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3