جناب آقای مهندس مهران بهار فلا مرزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40601

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1383