جناب آقای مهندس ساسان ولي خاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40599

تاریخ ورود به سازمان : 13/8/1382