جناب آقای مهندس محمدرضا کيخايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40597

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1382