جناب آقای مهندس رامين ارفع نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40596

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1382
 


شماره پروانه: 40596
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/6/14
تاریخ پایان اعتبار: 1395/6/14
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3