جناب آقای مهندس هوشنگ اسدي هاروني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40591

تاریخ ورود به سازمان : 6/11/1382
 


شماره پروانه: 40591
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/8
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/8
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1