سرکار خانم مهندس گلنار زاهدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40590

تاریخ ورود به سازمان : 28/9/1383