جناب آقای مهندس مهرداد کرد زنگنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40587

تاریخ ورود به سازمان : 18/8/1383