جناب آقای مهندس اميرعباس باطني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40585

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1382