جناب آقای مهندس محمود کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40582

تاریخ ورود به سازمان : 25/11/1382
 


شماره پروانه: 40582
پروانه جاری:
نوع پروانه: