جناب آقای مهندس پرويز عبدالرحيمي مرقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40581

تاریخ ورود به سازمان : 10/6/1382
 


شماره پروانه: 40581
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/3/30
تاریخ پایان اعتبار: 1395/3/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2