جناب آقای مهندس حسن صاحبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40580

تاریخ ورود به سازمان : 30/11/1382