سرکار خانم مهندس مريم عابدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40579

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1382
 


شماره پروانه: 40579
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/3
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3