جناب آقای مهندس حسين پوري رحيم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40578

تاریخ ورود به سازمان : 7/11/1382
 


شماره پروانه: 40578
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1388/9/27
تاریخ پایان اعتبار: 1391/9/27
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2