جناب آقای مهندس علي باقري آراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40575

تاریخ ورود به سازمان : 16/12/1382
 


شماره پروانه: 40575
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3