سرکار خانم مهندس صديقه قاسمي ده کهنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40573

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1382