سرکار خانم مهندس زهرا جعفرزاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40572

تاریخ ورود به سازمان : 24/11/1382