سرکار خانم مهندس نرگس شيردشت زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40570

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1382