سرکار خانم مهندس پريسا پورهمايون

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40567

تاریخ ورود به سازمان : 13/8/1382
 


شماره پروانه: 40567
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3