جناب آقای مهندس حميدرضا رفعتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40566

تاریخ ورود به سازمان : 11/9/1382
 


شماره پروانه: 40566
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/24
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3