جناب آقای مهندس عليرضا فرخ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40565

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1383